۰

مجموعه هفتم سخنرانی های شهید مطهری – توکل، امر به معروف، جهاد، توبه

دانلود مجموعه هفتم از سخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری با موضوعاتی چون: توکل چیست، وحی و رویاهای صادقه، احضار

۱

مجموعه پنجم سخنرانی های شهید مطهری – معاد، پیامبر و امام حسین

مجموعه پنجم از سخنرانی های پربار شهید مرتضی مطهری با موضوعاتی چون: معاد و خداشناسی، مقربین خداوند، عالم روح، تعلیم

۰

مجموعه چهارم سخنرانی های شهید مطهری – تفسیر قرآن ، حافظ، جن

مجموعه 25 سخنرانی مجزا از شهید مرتضی مطهری (شهید قلم) با موضوعاتی چون: قوم بنی نظیر از دید سوره حشر، خدا شناسی در سوره

۲

مجموعه سوم سخنرانی های شهید مطهری با موضوعات قرآن، اسلام و ایمان

دانلود مجموعه سوم از سخنرانی های شهید مرتضی مطهری با موضوعاتی چون: خدمات ایرانیان به اسلام، مذهب شیعه، غیب از نظر

۱

مجموعه سخنرانی های شهید مرتضی مطهری / ۱۰۳ سخنرانی

دانلود 103 سخنرانی صوتی از استاد شهید مرتضی مطهری بصورت موضوع بندی شده.

برخی از موضوعات این سخنرانی ها: تفسیر سوره