۱۳

مجموعه چهارم از سخنرانی های مرحوم کافی – بصورت صوتی

دانلود مجموعه چهارم از سخنرانی های مرحوم کافی، که این بخش شامل 30 سخنرانی با موضوعاتی چون: عابد و شیطان، ابوبقل کاتب،

۱۰

مجموعه سوم از سخنرانی های مرحوم کافی – بصورت صوتی

دانلود مجموعه سوم از سخنرانی های استاد مرحوم کافی (23 سخنرانی).  این سخنرانی ها شامل موضوعاتی چون: تولد حضرت علی (ع)،

۱۹

مجموعه دوم از سخنرانی های مرحوم کافی – بصورت صوتی

مجموعه دوم سخنرانی های صوتی مرحوم کافی (25 سخنرانی)، بصورت موضوع بندی شده. با موضوعاتی چون: زندگی سلمان، فریاد امام