۱۶

مداحی ترکی با طبل و سنج-قسمت اول

چند تا مداحی ترکی به صورت صوتی که با طبل و سنج همراه می باشد.

قسمت اول

رهپویان شهدای روحانی(تکدید)
برای دانلود